ص قح

ق: ·ق letter · قيافه ى خود را در هم كشيدن *··قاب n قابل adj * قابل تردید adj قابل توجه * قابل نداشت * * قاپو . ir)ثیدح نآرق هاگشناد یملع تئیه وضع(یل 8 دملامحاغ a

2023-02-08
    مباشر موبارت النصر و اجمك
  1. gharaei@yahoo
  2. 1
  3. بحث
  4. Share your videos with friends, family, and the world
  5. )1 ص ،0911 ،یرفن و غابد