هك ر

دهد هك يرگر ك هنويليم ،8002 ل س رد هكن ت جن ز سپ يمك ،دوجو ني ن هك اك ر ده هبنر امین رت اك هك( ر ههفدشین ركێپدا ی ر یگن هب رگ هل وههتاك تخ دههجش وه هئ هكن رگبردن وههمت هبیات ندرك ینوفع د ض زا ای دییوشب ار اه تسد ،دنشاب دايز س ام ضرعم ر د هك حىوطس اب سام زا سپ • . ر{ هتشذگ تعاس 24 ر و هدش ديیأت 19 دیووك هب یو یلاتبا ت سا هوب هعومجم یلاتبا هك یرف ای راميب رف روضح نامز زا تعاس 24 زا شيب رگا تفاظن ،دشاب هتشذگ اضف نیا ر{ ،هدش ها{ صيشت 19 دیووك هب وا ‎هّكـ⫷⫸ـرٍ‎

2022-12-02
    الطاير و العثيمين